Regulamin akcji promocyjnej "Dobro wraca"

Regulamin akcji promocyjnej "Dobro wraca"

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Dobro wraca” (zwanej dalej "Akcją promocyjną") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 46.580.831,00 zł PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w dniach 05.09-10.09.2021 r. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Akcji promocyjnej i określa prawa i obowiązki jej uczestników. Regulamin Akcji promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kulturalnysklep.pl/Regulamin-akcji-promocyjnej-Dobro-wraca-cterms-pol-50.html
 3. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby zarejestrowane jako użytkownicy kulturalysklep.pl, które zarejestrują się jako użytkownicy w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz dokonają zakupu przynajmniej jednego tytułu z promocji https://kulturalnysklep.pl/pol_m_Promocje_Dobro-wraca-540.html, albo dokonają wyżej wymienionego zakupu w kulturalnysklep.pl w okresie trwania Akcji promocyjnej bez dokonywania rejestracji. Zasady rejestracji użytkowników oraz dokonywania zakupów określa Regulamin kulturalnysklep.pl.
 4. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej.
 5. Uczestnik przystępuje do Akcji promocyjnej poprzez złożenie i opłacenie zamówienia w dniach 05.09-10.09.2021 r. w sklepie kulturalnysklep.pl, zawierającego przynajmniej jeden tytuł z promocji https://kulturalnysklep.pl/pol_m_Promocje_Dobro-wraca-540.html.
 6. Uczestnik, który dokona zakupu, o jakim mowa powyżej w pkt.5, otrzyma kod rabatowy o wartości 20 zł do wykorzystania na zakup o wartości cennikowej co najmniej 30 złotych w księgarni internetowej kulturalnysklep.pl. Kod rabatowy nie obejmuje książek: „Nadzieja” oraz „Wszystkie kolory świata”
 7. Uczestnik otrzyma kod rabatowy drogą mailową do dnia 14 września 2021 r. pod adres e-mail wskazany przy rejestracji lub podczas dokonywania jednorazowego zakupu bez rejestracji.
 8. Kod rabatowy aktywny będzie do dnia 15 grudnia 2021 r. (godz. 23:59), po upływie tego czasu kod traci ważność.
 9. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora – na adres Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Dobro wraca”. Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej - bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 10. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wskutek wadliwego działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego uczestnika) lub działania siły wyższej nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym Regulaminem.
 12. Od Uczestników, którzy zgłoszą reklamację w Akcji promocyjnej zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie numer telefonu.
 13. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 („Administrator”).
 14. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”).
 15. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celach zapewniania skorzystania z promocji, w szczególności doręczenia kodu rabatowego, rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z promocji i otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 17. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla zapewnienia skorzystania z promocji oraz rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 18. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 19. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu księgarni internetowej kulturalnysklep.pl.

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, uprzejmie informujemy, że serwis kulturalnysklep.pl wykorzystuje pliki cookies

Administratorem danych zawartych w cookies jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-732, ul. Czerska 8/10. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, gromadzeniu danych statystycznych dotyczących odwiedzin, przeglądania oferty, rodzaju i częstotliwości produktów kupowanych w serwisie, zapamiętania przeglądanych produktów, zapamiętania zawartości koszyka, a także w celu zawierania i rozliczania transakcji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą cookies w zakresie utrzymania serwisu oraz świadczenia usług dostępnych w serwisie, w tym w szczególności w zakresie zawierania i rozliczania transakcji jest niezbędność do realizacji umowy lub podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy. W zakresie gromadzenia i analizowania zachowań odwiedzających oraz prezentowania produktów dopasowanych do preferencji użytkownika podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. Serwis wykorzystuje także cookies naszych zaufanych partnerów. Cookies zaufanych partnerów instalują się po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki zawsze możesz zablokować wszystkie lub dowolnie wybrane pliki cookies używane w naszym serwisie lub spowodować, by przeglądarka automatycznie je usuwała. Zablokowanie niektórych cookies może jednak skutkować niemożnością korzystania z serwisu w całości lub niedostępności niektórych funkcjonalności, w tym niemożności przeprowadzenia transakcji w serwisie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w tym o przysługujących Ci prawach można znaleźć w Polityce Prywatności.

Akceptuję
pixel